[1]
A. Bontas, “Interesting symbols on some deniers tournois of Naupaktos”, KOINON, vol. 5, pp. 137–139, Nov. 2022.