(1)
Bontas, A. Interesting Symbols on Some Deniers Tournois of Naupaktos. KOINON 2022, 5, 137-139.