(1)
Molinari, N. J. Reintroducing Acheloios Hermotos of Parion. KOINON 2022, 5, 7-14.