สล็อตเว็บตรง

Gómara Miramón, M., Serrano Arnáez, B. and Bonilla Santander, Óscar (2021) “Las tipologías cerámicas de la villa de Piecordero I (Cascante, Navarra). Un establecimiento rural alto imperial del Conventus Caesaraugustanus”, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 46, pp. 13–25. doi: 10.32028/9781789697483-2.