สล็อตเว็บตรง

Gómara Miramón, M., Serrano Arnáez, B., & Bonilla Santander, Óscar. (2021). Las tipologías cerámicas de la villa de Piecordero I (Cascante, Navarra). Un establecimiento rural alto imperial del Conventus Caesaraugustanus. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 46, 13–25. https://doi.org/10.32028/9781789697483-2