Struffolino, S. “ 1921-1924”. Journal of Greek Archaeology, vol. 7, Nov. 2022, pp. 518-22, doi:10.32028/jga.v7i.1739.